Contactpersonen gemeente Bergen inzake het onderwerp Sport

Ø  Sebastiaan Huys beleidsmedewerker sport (vanuit het sociale domein); sebastiaanhuys@debuch.nl

Ø  Joop Schinkelcoördinatie van externe beheerorganisaties zoals Holland Sport, verzorgt de uitvoering en toezicht van reconstructies, opsteller van (meerjarige)  beheer en onderhoudsbegrotingen voor buiten-sportaccommodaties en verzorgt de vernieuwing/vervanging van de kunstgrasvelden; joopschinkel@debuch.nl

Ø  Marjet van Langencontractbeheer sportaccommodaties/sportverenigingen + reserveringen gemeentelijke gymzalen voor verenigingen; marjetvanlangen@debuch.nl

Ø  Patrick Rummensgebouwenbeheerder van de 4 gemeentelijke gymzalen (tijdelijk ook de Watertoren); patrickrummers@debuch.nl

Ø  Paula van der Starreaanbesteding beheer sporthal de Watertoren; paulavanderstarre@debuch.nl

Ø  Carla Laanprojectleider herbouw De Beeck; carlalaan@debuch.nl

Ø  Hans Hinke; indeling bewegingsonderwijs; hanshinke@debuch.nl

Ø  Paul-Jan Bijman; subsidieloket; pauljanbijman@debuch.nl

Extern

Ø  Matthé Laandagelijks beheer van de gemeentelijke buitensport-accommodaties; m.laan@hollandsportbv.nl

Ø  Elles Kraakman; buurtsportcoach geeft uitvoering aan het sportstimuleringsbeleid; e.kraakman@alkmaarsport.nl

Ø  Pascale de Hooghgeeft uitvoering van samenwerkingsverband aangepast sporten/regiocoördinator aangepast sporten; p.dehoogh@alkmaarsport.nl

Interessante punten inzake vrijwilligers:

Ø  Vrijwilligers ondersteuning/nieuwe vrijwilligers via o.a. (vrijwilligerscentrale regio Alkmaar www.vcra.nl.

Ø  Opleidingen (bv sponsoring) voor vrijwilligers via www.vrijwilligersacademiebuch.nl  en AED opleiding via www.hartslagnu.nl).

Subsidie/fondsen mogelijkheden:

Duurzaamheid landelijk:

Ø  EDS: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds duurzaamheidssubsidie voor sportaccommodaties.

Ø  SDE+: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

Deze regeling is vooral interessant als u ook mogelijkheden heeft om zelf (zon)energie op te gaan wekken.

Sportinitiatieven/fondsen landelijk:

Ø  https://www.cruyff-foundation.org/ richt zich op het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren.

Ø  https://krajicek.nl/ stimuleert sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor jongeren in die wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn.

Ø  https://www.dirkkuytfoundation.nl/ steunt en organiseert sportprojecten voor mensen met een beperking.

Ø  https://www.bvdgf.org/ heeft als missie om de kwaliteit van het leven voor mensen met diabetes te verhogen door middel van sport.

Ø  https://www.abnamro.com/nl/over-abnamro/foundation/index.html organiseert activiteiten en projecten op specifieke werkterreinen rond het voorkomen van sociale uitsluiting, zoals maatschappelijk welzijn, gezondheid, sport, recreatie en onderwijs.

Ø  http://www.sportindebuurt.nl/sportimpuls/sportimpuls-regulier/ De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.

Ø  https://www.oranjefonds.nl/ voor verbinding en sociale cohesie.

Ø  https://www.kansfonds.nl/doelgroepen/ sportactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen.

Ø  https://www.fondsgehandicaptensport.nl/ Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken.

Ø  https://www.vsbfonds.nl/ financiële steun voor projecten die zich richten op actief burgerschap.

Ø  https://jantjebeton.nl/ financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van sport- en spelmogelijkheden bij onder andere jeugdclubs en sportverenigingen.

Subsidie via de sportraad:

http://www.sportraadbergen.nl/subsidies/rabo-beweeg-fonds

Subsidieregeling sport gemeente Bergen

Artikel 1  Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

1. sportorganisatie: een in de gemeente Bergen gevestigde of opererende vereniging, die tot doel heeft beoefening van sport of lichamelijke oefening door haar leden in clubverband.

2. leden: jaarcontributiebetalende leden van een sportorganisatie.

3. jeugdlid: een jaarcontributiebetalend lid van een sportorganisatie, dat niet ouder is dan 19 jaar, woonachtig in de gemeente Bergen.

4. jeugdhuur: de huursom, die een sportorganisatie aan een beheerder van een gymzaal, sportzaal, sporthal of zwembad betaalt voor haar jeugdleden woonachtig in de gemeente Bergen.

5. indirecte subsidie: de verlening van subsidie door het instellen van een maatschappelijk tarief, dat lager is dan het commercieel tarief of de kostprijs.

6. gehandicapte sporter: een sporter met een verstandelijke en/of lichamelijke (motorische en/of zintuiglijke) beperking, die lid is van een sportorganisatie en woonachtig in de gemeente Bergen.

Artikel 2 Subsidiegrondslagen

1. Subsidie wordt verleend aan sportorganisaties in de vijf volgende categorieën:

a. aan sportorganisaties, die gebruik maken van een binnensportaccommodatie, wordt een subsidie verleend ter hoogte van 90 % van de jeugdhuur in de gemeentelijke gymzalen, 67,5% van de jeugdhuur in de sportzalen van de dorpshuizen Hanswijk en De Schulp en 45% van de jeugdhuur in de sporthallen De Blinkerd, Europahal en De Watertoren en de zwembaden De Watertoren en De Beeck in de gemeente Bergen.

b. aan sportorganisaties, die gebruik maken van een gemeentelijke buitensport-accommodatie, wordt een indirecte subsidie verleend op de huur van de sportvelden in de gemeente Bergen.

c. aan sportorganisaties, die gebruik maken van de zalen van de gemeentelijke welzijnaccommodaties, wordt een indirecte subsidie verleend op de huur van de zaal.

d. aan sportorganisaties, die op gemeentelijke grond clubgebouwen, sportparken of andere sportfaciliteiten vestigen, wordt een indirecte subsidie verleend op de erfpachtcanon of de opstalretributie, dan wel een indirecte subsidie door het uitgeven van de grond in bruikleen of bij verkoop van de grond een indirecte subsidie door een lagere koopsom dan de boekwaarde.

e. aan sportorganisaties, die niet vallen onder de categorieën beschreven onder lid 1 sub a tot en met d, wordt een subsidie verleend per jeugdlid.

2. Subsidie wordt verleend aan sportorganisaties per gehandicapte sporten, niet zijnde een jeugdlid.

Artikel 3 Subsidiebedragen

1. Het subsidiebedrag per jeugdlid bedraagt € 19,35.

2. Het subsidiebedrag per gehandicapte sporter bedraagt € 19,35.

3. De raad stelt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een subsidieplafond vast ten behoeve van de verlening van subsidie in dat jaar aan jeugdleden en gehandicapte sporters. 

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

1. Toekenning van de in artikel 2, eerste lid en tweede lid, bedoelde subsidie vindt plaats indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de sportorganisatie dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende landelijke sportbond;

b. de sportorganisatie, gevestigd in de gemeente Bergen, dient lid te zijn van de Sportraad BES;

c. de jaarlijkse contributie per jeugdlid moet hoger zijn dan het subsidiebedrag per jeugdlid, zoals vermeld in artikel 3 lid 1;

d. de jaarlijkse contributie per gehandicapte sporter moet hoger zijn dan het subsidiebedrag per gehandicapte sporter, zoals vermeld in artikel 3 lid 2;

e. de sportorganisatie moet in haar aanvraag aantonen dat de subsidie ten goede komt aan jeugdactiviteiten en/of gehandicapte sporters

f. de sportorganisatie ontvangt geen subsidie, direct of indirect, van een andere gemeente.

Artikel 5 Algemeen

1. Het college van Bergen kan ter verifiëring van het aantal leden of de hoogte van de jeugdhuur controles uitvoeren.

2. De bepalingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Bergen zijn van toepassing met uitzondering van artikel 5 en artikel 29 en tenzij anders in deze subsidieregeling is bepaald.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 7 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als subsidieregeling sport gemeente Bergen.